Understanding sexuality with Melanie Bonajo

Melanie Bonajo. Jak ji popsat… Melanie je ten typ člověka, na kterého nezapomenete, i kdybyste vážně moc chtěli.

Melanie jsem poprvé potkala v Amsterdamu na pop music a visual festivalu QU’EST-CE QUE C’EST v klubu Paradiso. První dojem by se dal přirovnat k situaci, kdy si náhle uvědomíte, že se nacházíte v Oblasti 51 a kdosi z vesmíru vám podává ruku se slovy “Hi, I’m Melanie, follow me”.


First time i met Melanie in Amsterdam on pop music and visual festival Qu’est-ce que C’EST at the club Paradiso. The first impression could be likened to a situation, when you suddenly realize that you are in Area 51 and someone from the space gives you a hand with the words “Hi, I’m Melanie, follow me.”

010304

Je těžké říct, co přesně děláš. Mohla bys to nějak shrnout?

 

Jako umělec se snažím vyvažovat to, co je vnímáno jako norma naší západní civilizace. A to odkazem na nedávnou minulost, která v dnešní době bývá potlačována. Snažím se ztělesnit obecné ideály svobody, rovnocennosti a lásky pozorováním detailů každodenních situací. Používám divokou a starověkou přírodu a ducha jako metafory k poukázání na to, co v našich současných životech chybí. Jsou to symboly, které nám připomínají, že na této planetě nejsme cizinci. Dopomohl mi k tomu nespočet médií, ovšem v posledních letech jsem se zaměřila především na film.

 

I had a bit of a problem to simply say what is it you do exactly. If you could summarize it, what would you say?

 

As an artist I position myself as a counterweight to what is perceived as the norm in our Western society by connecting to what was once present in our recent past, but is now suppressed. I am trying to embody remote general ideals such as freedom, equality and love by looking at the details of everyday situations. I use the wild and ancient, nature and the spirit as metaphors for pointing out missing elements of our contemporary lives; as symbols to keep reminding us that we are not strangers to this planet. I did it through various mediums, though in the recent years with the main focus on a film.

0708

Ne každý má talent, odhodlání a nadneseně řečeno, duši na to stát se umělcem. Jak se to stalo v tvém případě?

Musíš tím být posedlá. Lidé si myslí, že je to skvělé. Že máš svobodu. Ale jsi jen otrokem něčeho většího než jsi ty sama. Přesně to vysvětluje článek na Wikipedii, popisující proč lidé v této profesi umírají hladem.

Je to obrovská oběť. Podepíšeš se pro nulové záruky, životu na okraji společnosti a velmi osamělé existenci. Možná to zní snobsky a romanticky, ale v mysli tvůrčího člověka jsou takové schyzofrenní myšlenky a sahají dál než morálka, kterou nám společnost nutí. Jsi poháněna něčím větším než je chleba, domov nebo rodinné hodnoty. A není jisté, jestli vůbec uspěješ nebo přežiješ. Je to šílená obsese, a ta tě žádá o velké oběti. Alespoň u mě. Ale to je v pořádku.

 

Not everyone has a talent, resolve and―euphemistically speaking―soul to become an artist. How did it happen in your case?

 

You have to be terrible obsessed with it. People think it is great, that you have a freedom, but actually you are a slave to something larger than yourself. 

That the only profession who has a wikipedia explaining that people starve themselves to death explains that.

It is a huge sacrifice you make, signing for no guarantees, on the outside of society and a very solitary existence. This might sound bourgeois and romantic, but there are some schizophrenic tendencies going on in the minds of the creative, and those are bigger than any morality society puts on us. You are fuelled by something which is bigger than bread, home or family values, and which is still without any guarantee that you will succeed or even survive. It’s like a mad obsession, and this obsession asks of large sacrifices which cause a great suffering at least with me, and that is ok, but if I had a choice I’d rather go surfing.

1213Co jsi dělala v New Yorku?

 

V New Yorku jsem vytvořila krátký film o Ayahuasce, což je halucinogenní směs z několika rostlinných extraktů. Položila jsem si otázku, zda by mohla mít stejný dopad na náš den jako LSD měla v šedesátých letech. Má původ v amazonské tradici, ale tento mysl rozpínající nápoj se užívá po celém světě. Lidé oceňují mentální výhledy, které jsou jim Ayahuascou, také známou jako “liána duše”, otevřeny. Pije se během skupinové ceremonie, často vedené šamanem. Doprovodná hudba zesiluje společný a osobní prožitek. Je to právě rituál samotný, který především přispívá k významu spirituálního prožitku. V každé kultuře je rituál jiný a v mém videu se Bonajo ptá, jak lze tento rituál ovlivnit. Čemu se můžeme od rostlin přiučit? Jak se můžeme starat o naši společnost? Video obsahuje osobní příběhy, některé zaznamenány v New Yorku, a věnuje zvláštní pozornost ženskému hlasu, který byl v psychedelickém výzkumu a populární kultuře zanedbán.

 

What did you do in New York?

 

In New York I made a short film about Ayahuasca, a psychedelic brew of various

plant extracts, and questioned whether it could have the same significance for our day as LSD had for the 1960s. The ‘medicine’ has its roots in an indigenous Amazon tradition, but the mind-expanding drink is presently used all over the world. People prize the mental vistas that are opened up by ayahuasca, the ‘vine of the soul’. The drink is consumed during a (group) ceremony, often under the guidance of a shaman. Music enhances the communal and personal experience, and influences the mental trip. It is the ritual around it that contributes to the meaning of the spiritual experience. There are different variants of this ritual in different cultures. In this video Bonajo asks how we can influence this ritual. What can we learn from plants? How can we care for our society? The video contains personal stories, some recorded in New York, and devotes special attention to the feminine voice that has traditionally been neglected in a psychedelic research and a popular culture.

141516 - GENITAL PANIK

Co ZaZaZoZo? Hodláš organizovat další vystoupení v blízké budoucnosti?

 

ZaZaZoZo je kosmický folk/tribal pop hudební projekt, který jsem dělala dohromady s Josephem Marzollou. Ispirovali jsme se místy nedotčenými lidskými myšlenkami; krajinou, izolací, písněmi o duchách a zvířecích duších, kolonialismem, erozí etno-sféry, vyhynulými pocity, strachem z ticha, intimitou přírody a smrti, absencí historie, tri-genderismem, ztrátou navigace, paralelními světy stejně jako u duše INUA, našeho prvního alba, které jsme nahráli v Grónsku. Hodně na našem novém albu pracujeme. Adresuje jen problémy spojené se zvířecím světem, který nám mizí před očima. V létě budeme hrát na několika představeních v Evropě.

 

What about ZaZaZoZo? Will you organize any performances in the near future?

 

Zazazozo is a space folk / tribal pop music project I do together with Joseph Marzolla. We are inspired by places unpierced by human thoughts, speaking landscapes, isolation, songs of ghosts and animal spirits, colonialism, erosion of the ethno-spheres, extinct feelings, fear of silence, intimacy of nature and death, absence of history, tri-genderism, loss of navigation, unrevealed yet perceivable parallel universes, like the spirit of INUA the name of our first album which we recorded in greenland. We are busy with a new album. It will address only issues related to the animal world which is disappearing before our very eyes. In the summer we will be playing several shows around Europe.
09 11 10

Možná je to poněkud stereotypní otázka, ale jaké cíle máš momentálně na seznamu?

 

Právě pracuji na novém filmu o současné sexualitě a přetvoření prostituce/sexuálního aktivismu. Sex se stal zmatenou zkušeností plnou vrcholů a pádů jak pro muže tak pro ženy. Touhy se staly komodifikací. Často trvá příliš dlouho nebo moc krátce, mění se jako vítr, jeden den tady a jiný zase jinde. Nedávno vzniklo nové hnutí sexuálních pracovnic v řadách feministek. Nevidí sexuální práci jako způsob, jak znovu nabýt moc. Jejich misí je změnit svět skrz pozitivní sex a poupravení celého scénáře; myšlenka sexu jako takového. Sexualita je použita jako nástroj na charitativních akcí, technologie je zaměřena na stimulaci smyslů a hodiny tantry jsou nabízeny mužům, kteří se chtějí dozvědět více o ženské sexualitě. Věří, že potěšení těla je stejně svaté jako potěšení něčí duše, s odkazem na sumerskou tradici posvátné prostituce. Chrámová prostitutka měla během výkonu ztělesnit bohyni a tím tak pozvednout i muže, který jí za božský zážitek zaplatil. Jejich styk není obscénní ale zmocněný. Není pornografií ale společným prožitkem, který neodsuzují ale užívají si ho. Osvobodí je.

 

Maybe a bit stereotypical interview´s question, but what´s on the list of your goals now?

 

I am working on a new film about contemporary sexuality and a reshape of sexwork / sexactivism. Sex has become a confused experience filled with ups and downs for both women and men, where desires have become commodifications. It often lasts too long or it never seems to last long enough, it is as changeable as wind, one day here and done the next. Recently a new movement of sexworkers arised strongly from within the feminist movement. Instead of seeing sexwork as a way to reclaim power for a woman inside a male dominated pleasure zone. Their mission is to change the world through positive sex by rearranging the whole scenario; the idea about sex itself. Sexuality is used as a tool for non-profit fund-raising, technology is incorporated as ways to stimulate the senses and tantra lessons are offered to men who want to learn more about female sexuality through actual sex. They believe that pleasing one’s sexual body is just as holy an action as pleasing one’s soul, referring to Sumerian traditions of sacred prostitution. A temple prostitute was believed to temporarily embody a goddess while performing sex and therefore to elevate the man who paid her into a divine state as well. Their standpoint sex is not obscene, but empowering, not pornographic, but an equally shared experienced, not condemned, but enjoyed, not repressed, but liberating.

 
Instagram: melanie_bonajo
www.melaniebonajo.com
www.matrixbotanica.tumblr.com

 

www.zazazozo.com
www.genitalinternational.com
https://soundcloud.com/zazazozo

 

Překlad: Petra Kašparová
Edit: Jitka Halířová

 

(y)
 

Subscribe to our newsletter!


 

Comments